Šeimos teisė

 • Santuokinio amžiaus sumažinimas, ikivedybinių ir povedybinių sutarčių rengimas.
 • Santuokos nutraukimas abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, vieno sutuoktinio prašymu, dėl vieno ar abiejų sutuoktinių kaltės, gyvenimo skyrium nustatymas (separacija); kaltės dėl santuokos nutraukimo ir neturtinės žalos iš kaltojo sutuoktinio priteisimas; santuokoje įgyto turto padalijimas, sutuoktinio, nukentėjusio nuo kito sutuoktinio nesąžiningų veiksmų tvarkant šeimos turtą (nuslepiant turtą, turtą registruojant kitų asmenų vardu ir pan.) teisių gynimas, sutuoktinio investavusio asmenines lėšas į šeimos turtą teisių gynimas, sutuoktinių turto tvarkymo klausimai.
 • Ginčai dėl vaikų: vaikų gyvenamosios vietos ir bendravimo su tėvais bei artimaisiais giminaičiais (paprastai seneliais) tvarkos nustatymas, uzufrukto į gyvenamąją patalpą nepilnamečių vaikų naudai nustatymas, išlaikymo (alimentų) vaikams, taip pat ir išlaikymo įsiskolinimo, priteisimas, priteistų alimentų dydžio ir formos pakeitimas.
 • Išlaikymo pilnamečiams vaikams priteisimas.
 • Tėvystės (motinystės) teisių apribojimas, tėvystės nustatymo ir nuginčijimo klausimai.
 • Įvaikinimas.
 • Globos, rūpybos pilnamečiams ir nepilnamečiams nustatymas.
 • Asmens pripažinimas neveiksniu ar ribotai veiksniu.

Paveldėjimo teisė

 • Konsultuojame klausimais, susijusiais su testamento sudarymu, palikimo priėmimu ir atsisakymu.
 • Rengiame dokumentus teismui dėl palikimo pagal apyrašą priėmimo, dėl juridinio fakto, kad įpėdinis palikimą priėmė faktiškai pradėdamas jį valdyti, nustatymo; atstovaujame įpėdinių interesams teisme dėl teisės į privalomąją palikimo dalį, taip pat ginčijant įpėdinio ar asmens pretenduojančio į palikimą paveldėjimo teises.

Asmens teisių gynimas

 • Atstovaujame Klientams ginant asmens teisę į vardą, garbę, orumą, žmogaus privatų gyvenimą, dalykinę reputaciją, atvaizdą, pacientų teises. Teikiame konsultacijas.

Sutarčių teisė

 • Konsultuojame sutarčių sudarymo, pakeitimo ir nutraukimo klausimais.
 • Rengiame sutarčių projektus, atliekame pateiktų sutarčių teisinį įvertinimą: pirkimo-pardavimo, nuomos, jungtinės veiklos, paskolos, rangos, subrangos, paslaugų teikimo ir kt.
 • Atstovaujame Kliento interesams ginčuose, kylančiuose iš ikisutartinių ir sutartinių santykių.

Skolų išreikalavimas

 • Konsultuojame skolų išreikalavimo teisiniais klausimais.
 • Atstovaujame Kliento interesamss ikiteisminėje ir teisminėje skolų išreikalavimo stadijoje, rengiame pretenzijas, ieškinius, pareiškimus, atstovaujame derybose.

Darbo teisė

 • Teikiame konsultacijas darbuotojams ir darbdaviams.
 • Rengiame darbo sutarčių, pareiginių nuostatų, darbo tvarkos taisyklių projektus, atliekame jų teisinį įvertinimą.
 • Atstovaujame darbuotojų ir darbdavių interesams darbo ginčuose, ginčuose dėl darbdavio ar darbuotojo padarytos žalos atlyginimo, ginčuose dėl darbo sutarties sudarymo ar nutraukimo teisėtumo.

Bendraturčių santykiai

 • Konsultuojame bendrosios nuosavybės valdymo ir įgyvendinimo klausimais.
 • Rengiame susitarimus tarp bendraturčių dėl bendro turto valdymo, naudojimosi tuo turtu ir išlaikymo.
 • Atstovaujame Klientų interesams sprendžiant ginčus tarp bendraturčių, tame tarpe ginčus dėl atsidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės, vedame derybas dėl taikaus ginčų išsprendimo.

Žalos atlyginimas

 • Atstovaujame derybose ir teismuose sprendžiant ginčus dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo, sutartinės ir deliktinės atsakomybės taikymo tiek teisminėje, tiek ikiteisminėje ginčo stadijoje. Teikiame konsultacijas.

Atstovavimas sprendžiant ginčus

 • Atstovaujame Klientų interesams sprendžiant ginčus teisme bei siekiant taikaus ginčo sureguliavimo labiausiai atitinkančio Kliento interesus.
 • Vadovaujamės nuostata, kad teisminis ginčo sureguliavimas yra kraštutinė priemonė.

Baudžiamoji teisė

 • Atstovaujame Klientus baudžiamajame procese. Teikiame konsultacijas.
 • Giname nukentėjusiųjų asmenų teises ir teisėtus interesus.
 • Rengiame civilinius ieškinius dėl nusikaltimu padarytos turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo.

Darbo teisė

 • Konsultuojame darbuotojus ir darbdavius.
 • Rengiame darbo sutarčių, pareiginių nuostatų, darbo tvarkos taisyklių projektus, atliekame jų teisinį įvertinimą.
 • Atstovaujame darbuotojų ir darbdavių interesams darbo ginčuose, ginčuose dėl darbdavio ar darbuotojo padarytos žalos atlyginimo, ginčuose dėl darbo sutarties sudarymo ar nutraukimo teisėtumo.

Skolų administravimas

 • Konsultuojame skolų išreikalavimo teisiniais klausimais.
 • Atstovaujame Kliento interesams ikiteisminėje ir teisminėje skolų išreikalavimo stadijoje, rengiame pretenzijas, ieškinius, pareiškimus, atstovaujame derybose.

Įmonių teisė

 • Rengiame visų formų įmonių, filialų ir atstovybių steigimo ir veiklos dokumentus.
 • Konsultuojame įmonių valdymo klausimais, rengiame reikalingus dokumentų projektus.
 • Konsultuojame akcininkų teisių įgyvendinimo ir gynimo klausimais, atstovaujame derybose bei teisme.
 • Rengiame valdymo organų sprendimų projektus, akcininkų sprendimų protokolus didinant ir mažinant įstatinį kapitalą bei kitais aktualiais klausimais.

Sutarčių teisė

 • Rengiame sutarčių projektus, atliekame pateiktų sutarčių teisinį įvertinimą: pirkimo-pardavimo, tiekimo, distribucijos, nuomos, jungtinės veiklos, paskolos, rangos, subrangos, paslaugų teikimo ir kt.
 • Atstovaujame Kliento interesams ginčuose, kylančiuose iš ikisutartinių ir sutartinių santykių.

Statybų teisė

 • Konsultuojame statybų teisės klausimais.
 • Rengiame generalinės rangos, rangos, subrangos, medžiagų tiekimo sutarčių projektus.
 • Atstovaujame Klientų, – statytojų, užsakovų, rangovų, tiekėjų interesams santykiuose su kitais statybų proceso dalyviais, dalyvaujame sprendžiant iškilusius ginčus ir esant reikalui atstovaujame Klientų interesams teismuose.

Viešieji pirkimai

 • Konsultuojame dalyvavimo viešuosiuose pirkimuose klausimais.
 • Atstovaujame klientų interesams ginčuose kylančiuose iš viešųjų pirkimų.

Bendraturčių santykiai

 • Konsultuojame bendrosios nuosavybės valdymo ir įgyvendinimo klausimais.
 • Rengiame susitarimus tarp bendraturčių dėl bendro turto valdymo, naudojimosi tuo turtu ir išlaikymo.
 • Atstovaujame Klientų interesams sprendžiant ginčus tarp bendraturčių, tame tarpe ginčus dėl atsidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės, vedame derybas dėl taikaus ginčų išsprendimo.

Bankroto, restruktūrizavimo teisė

 • Konsultuojame bankroto ir restruktūrizavimo teisės klausimais.
 • Rengiame kreipimosi į teismą dėl bankroto ar restruktūrizavimo bylos iškėlimo dokumentus, ieškinius dėl bankroto pripažinimo tyčiniu ir žalos kreditoriui atlyginimo. Atstovaujame kreditorių interesams bankroto ir restruktūrizavimo bylose.

Žalos atlyginimas

 • Atstovaujame derybose ir teismuose sprendžiant ginčus dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo, sutartinės ir deliktinės atsakomybės taikymo tiek teisminėje, tiek ikiteisminėje ginčo stadijoje.
 • Teikiame konsultacijas.

Atstovavimas sprendžiant ginčus

 • Atstovaujame Klientų interesams sprendžiant ginčus, siekiant taikaus ginčo sureguliavimo labiausiai atitinkančio Kliento interesus.
 • Vadovaujamės nuostata, kad teisminis ginčo sureguliavimas yra kraštutinė priemonė.

Baudžiamoji teisė

 • Atstovaujame Klientams baudžiamajame procese.
 • Teikiame konsultacijas.
 • Giname nukentėjusiųjų asmenų teises ir teisėtus interesus.
 • Rengiame civilinius ieškinius dėl nusikaltimu padarytos turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo.