Privatumo politika

Bendrosios nuostatos

Ši privatumo politika paaiškina, kaip Advokatės Vilijos Gražulytės profesinė bendrija „RATIO LEGIS“, juridinio asmens kodas 304233389, buveinės adresas: Gedimino pr. 47A-3, LT – 01109 Vilnius, Lietuva (toliau – Profesinė bendrija) renka ir naudoja interneto svetainės www.ratiolegis.lt (toliau – Svetainė) lankytojų asmens duomenis, asmenų, kurie naudojasi mūsų paslaugomis (toliau – Paslaugos), kitų asmenų asmens duomenis.

Profesinės bendrijos renkami ir naudojami asmens duomenys tvarkomi Profesinės bendrijos advokatų, advokatų padėjėjų, teisininkų, apskaitos paslaugas teikiančių asmenų, teikiančių Profesinei bendrijai paslaugas pagal paslaugų teikimo sutartis, atsižvelgiant teisėtą duomenų tvarkymo pagrindą ir tikslą.

Asmens duomenų tvarkymo pagrindai

Asmens duomenis tvarkome šiais teisėtais pagrindais:

  • Jūsų sutikimu, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais;
  • tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti su Jumis sudarytą sutartį arba siekiant imtis veiksmų Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį;
  • tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdytos Profesinei bendrijai taikomos teisinės prievolės;
  • tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų Profesinės bendrijos interesų.

Asmens duomenų tvarkymas su teisinių paslaugų teikimu susijusiais tikslais

Profesinė bendrija tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis siekiant įvykdyti su Jumis sudarytą teisinių paslaugų sutartį arba siekiant imtis veiksmų Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį:

  • asmenį tiesiogiai identifikuojančius duomenis: vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas, kitas asmens identifikavimo numeris; kontaktinius duomenis: gyvenamosios, ar buvimo vietos adresą, elektroninio pašto adresą, telefono numerį; duomenis, kuriuos mums pateikiate prieš sudarant, sudarant ir vykdant teisinių paslaugų sutartį; kitus duomenis, įskaitant trečiųjų asmenų duomenis, kuriuos gauname naudodamiesi profesinėmis teisėmis ir vykdydami profesines pareigas; duomenis, kuriuos esate paskelbęs viešai.

Teisėti duomenų tvarkymo pagrindai yra siekimas sudaryti ir įvykdyti sutartį, kurios šalis esate Jūs, Jūsų pavedimus, arba siekimas imtis veiksmų Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį; sutikimas dėl duomenų tvarkymo išreikštas Jūsų veiksmais – duomenų perdavimu; Profesinei bendrijai taikomos prievolės; profesinių teisių ir pareigų visuma; tam, kad mes galėtume apsiginti nuo reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių ir įgyvendinti savo teises.

Slapukų naudojimas interneto svetainėje www.ratiolegis.lt

Asmens duomenų tvarkymas kitais tikslais

Profesinė bendrija tvarko Asmens duomenis ir kitais teisėtais tikslais:

  • tvarkant buhalterinius dokumentus atsiskaitymo bei kitų mokėjimų įforminimo, apskaitos taisyklių, kitų Profesinei bendrijai taikomų prievolių laikymosi tikslu, tiek, kiek būtina teisėtam tikslui užtikrinti;
  • sudarant sutartis, kurios nėra susijusios su teisinių paslaugų teikimu, jose esančių asmens duomenų tvarkymo tikslas yra atitinkamų sutarčių tinkamas vykdymas;
  • sutarčių (darbo / teisinių paslaugų) sudarymo, vykdymo, apskaitos bei advokato ar advokatų profesinės bendrijos, kaip darbdavio / darbo vietos suteikėjo pareigų, nustatytų teisės aktuose, tinkamo vykdymo tikslu.

Duomenų tvarkymo terminai

Mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis neviršydami tikslų, dėl kurių jie buvo renkami, apimties. Gautus asmens duomenis saugosime vadovaudamiesi Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, bei Lietuvos advokatūros veiklos taisyklėmis. Jūsų Asmens duomenys nėra saugomi ar tvarkomi ilgiau nei tai būtina aukščiau nurodytiems duomenų tvarkymo tikslams įgyvendinti. Ilgesnis Jūsų asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas, kai būtina, kad mes galėtume apsiginti nuo reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių ir įgyvendinti savo teises, taip pat esant teisės aktuose nustatytiems pagrindams.

Duomenų perdavimas tretiesiems asmenims

Profesinė bendrija vykdydama Jūsų pavedimą, teisinių paslaugų teikimo sutartį gali perduoti Jūsų asmens duomenis teisinių paslaugų suteikimo tikslu: teismui, antstoliui, valstybės ar savivaldybės institucijai, įstaigai ar organizacijai, specialistams, kurie pasitelkiami teisinių paslaugų teikimo procese, pvz. ekspertams, vertintojams, auditoriams ir pan., mediatoriams, tretiesiems asmenims prieš kuriuos klientas yra atstovaujamas ir jų atstovams, kitiems asmenis, priklausomai nuo teikiamų teisinių paslaugų teikimo sutarties tikslų.

Profesinė bendrija gali perduoti duomenis už Europos ekonominės erdvės ribų, esant vienai šių sąlygų: Jūs aiškiai sutikote su siūlomu duomenų perdavimu po to, kai buvote informuotas apie galimus tokių perdavimų pavojus; duomenų perdavimas yra būtinas Jūsų ir Profesinės bendrijos sutarčiai vykdyti arba ikisutartinėms priemonėms, kurių imtasi Jūsų prašymu, įgyvendinti; duomenų perdavimas yra būtinas, kad būtų sudaryta arba įvykdyta Jūsų interesais sudaroma Profesinės bendrijos ir kito fizinio ar juridinio asmens sutartis; duomenų perdavimas yra būtinas siekiant pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus; duomenų perdavimas yra būtinas, kad būtų apsaugoti gyvybiniai Jūsų interesai, jeigu Jūs dėl fizinių ar teisinių priežasčių negalite duoti sutikimo.

Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės

Teisė susipažinti su duomenimis. Jūs turite teisę susipažinti su Profesinės bendrijos tvarkomais Jūsų duomenimis ir informacija apie duomenų tvarkymo tikslus, atitinkamų asmens duomenų kategorijas, duomenų gavėjus, duomenų saugojimo laikotarpį arba kriterijus, tokiam laikotarpiui nustatyti.

Teisė reikalauti ištaisyti duomenis. Jūs turite teisę reikalauti, kad Profesinė bendrija ištaisytų netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis ir atsižvelgiant į tikslus, kuriais duomenys buvo tvarkomi Jūs turite teisę reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs asmens duomenys.

Teisė reikalauti ištrinti duomenis. Jūs turite teisę reikalauti, kad Profesinė bendrija ištrintų su Jumis susijusius asmens duomenis, jei tai galima pagrįsti viena iš šių priežasčių: asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi; jūs atšaukiate sutikimą, kuriuo grindžiamas duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis; asmens duomenys tvarkomi neteisėtai; asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos teisėje, nustatytos teisinės prievolės;

Teisė į apribotų duomenų tvarkymą. Jūs turite teisę reikalauti, kad Profesinė bendrija apribotų duomenų tvarkymą kai taikomas vienas iš šių atvejų: Jūs užginčijate duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį Profesinė bendrija gali patikrinti Jūsų asmens duomenų tikslumą; Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir Jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašote apriboti jų naudojimą; Profesinei bendrijai nebereikia asmens duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia Jums siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus arba Jūs prieštaraujate duomenų tvarkymui, kol bus patikrinta, ar Profesinės bendrijos teisėtos priežastys yra viršesnės už Jūsų priežastis.

Teisė nesutikti. Jūs turite teisę dėl su Jumis konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu nesutikti, kad su Jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi, kai duomenų tvarkymas grindžiamas Jūsų sutikimu, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais arba, kai tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų Profesinės bendrijos arba trečiosios šalies interesų, išskyrus atvejus, kai tokie Jūsų interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra už juos viršesni. Profesinė bendrija nebetvarko asmens duomenų, išskyrus atvejus, kai Profesinė bendrija pagrindžia, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų, kaip duomenų subjekto interesus, teises ir laisves, arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.

Teisė į duomenų perkeliamumą. Jei Jūsų Asmens duomenys yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis arba remiantis Jūsų sutikimu arba abipusių sutartinių santykių pagrindu, Jūs turite teisę gauti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte Profesinei bendrijai susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir turite teisę prašyti persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma.

Teisė pateikti skundą priežiūros institucijai. Tais atvejais, kai manote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ar yra pažeidžiamos Jūsų teisės, susijusios su duomenų tvarkymu, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų inspekciją, kurios kontaktai yra pasiekiami šiuo adresu: https://vdai.lrv.lt/ , ir dėl to pateikti skundą.

Jei turite nusiskundimų ar klausimų dėl to, kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, galite nevaržomai bet kada kreiptis į mus elektroniniu paštu info@ratiolegis.lt arba telefonu +370 600 88 133.

Privatumo politikos atnaujinimo data: 2020-05-21.